088 - 777 1 888

Eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het zorgdomein, inkomen en vermogen

Zorgdomein, inkomen en vermogen

Voor elke ‘soort’ zorg die een zorgvrager ontvangt, moet een eigen bijdrage worden betaald. Deze wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. De minimale eigen bijdrage en de hoogte ervan is per soort eigen bijdrage verschillend.

De hoogte van de eigen bijdrage die betaald moet worden, hangt af van het ‘zorgdomein’: Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of Wmo. Daarnaast is ook het inkomen en vermogen van de zorgvrager bepalend voor de hoogte.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Binnen de Wlz zijn er verschillende soorten eigen bijdragen. De bekendste hiervan is de ‘klassieke’ intramurale eigen bijdrage. Dit is de eigen bijdrage die een zorgvrager betaalt voor zijn plaats voor langdurige zorg, mét verblijf. Dit wordt de ‘hoge eigen bijdrage’ genoemd. Deze eigen bijdrage is bedoeld voor zowel zorg als huisvesting en bedraagt in 2024 ca. € 830,- per maand voor een (alleenstaande) AOW-er.

Daarnaast is het ook mogelijk om deze intensieve zorg in de eigen omgeving of in een huurwoning te ontvangen. Dit kan dan op basis van het ‘volledig pakket thuis’ (Vpt) of het ‘modulair pakket thuis’ (Mpt). Dit zijn lagere eigen bijdragen dan de intramurale eigen bijdrage, alleen dient de zorgvrager wél de eigen woonlasten te betalen. Een eigen bijdrage voor een Vpt bedraagt in 2024 minimaal € 200,- per maand.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo wordt decentraal geregeld op gemeentelijk niveau. Dit houdt in dat de gemeente vaststelt of een zorgvrager voor een Wmo-indicatie in aanmerking komt. Ook is het CAK hier verantwoordelijk voor de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage en de inning ervan als een zorgvrager hulp en ondersteuning via de Wmo ontvangt. Vanaf 2019 tot en met 2023 was de Wmo-bijdrage maximaal € 19,- per maand; in 2024 bedraagt deze maximaal € 20,60 per maand. Gemeenten kunnen er echter voor kiezen om een lagere eigen bijdrage in rekening te laten brengen bij de zorgvrager.

Wijkverpleging (zorg via de Zorgverzekeringswet)

Via de zorgverzekeringswet wordt persoonlijke verzorging en verpleging vergoed. In principe heeft de zorg die verleend wordt vanuit de zorgverzekeringswet het doel om te leiden tot herstel. Dit in tegenstelling tot zorg die verleend wordt via de Wlz. Wijkverpleging valt onder het basispakket van de zorgverzekering. Er is geen eigen bijdrage die betaald wordt. Ook het eigen risico wordt niet aangesproken bij zorg vanuit de Zorgverzekeringswet.