088 - 777 1 888

Passend toewijzen

Toewijzing van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen

Toewijzing op basis van inkomen

Passend toewijzen houdt in dat een woning in de sociale huursector aan huurders worden toegewezen op basis van hun inkomen. Dit om te voorkomen dat huurders een te dure huurwoning krijgen in verhouding tot hun inkomen. Als een zorginstelling vastgoed in eigendom heeft en onderverhuurt aan zorgvragers, dan is zij niet gebonden aan passend toewijzen. Dit komt omdat een zorginstelling geen ‘toegelaten instelling’ is in de zin van de Woningwet.

Een zorginstelling met zorgwoningen in eigendom is niet gebonden aan passend toewijzen

Verhuur corporatiewoningen

Wanneer een zorginstelling woningen van een woningcorporatie doorverhuurt, moet de zorginstelling in dat geval wél rekening houden met het passend toewijzen van deze woningen. Zij moet in dat geval het passend toewijzen uitvoeren voor de woningcorporatie.

Let op: bij passend toewijzen is géén uitzondering mogelijk voor huurders met een zorgindicatie! Voor deze huurders is alleen een uitzondering op de inkomenstoets uit de Woningwet mogelijk. Dit is echter niet hetzelfde als passend toewijzen.

Maximaal 5% niet-passend toewijzen

Toegelaten instellingen hebben de mogelijkheid om maximaal 5% van hun woningvoorraad niet-passend toe te wijzen. Deze ruimte kan eventueel worden gebruikt om een duurdere zorgwoning toch toe te wijzen aan een zorgvrager die daar op grond van passend toewijzen eigenlijk niet voor in aanmerking zou komen.